Структурна інтерпретація сейсмічних даних


Створення структурно-тектонічної моделі площі досліджень. На основі комплексу сейсморозвідувальних даних, супутньої геологічної та геофізичної інформації виконуються тривимірні побудови цільових горизонтів, пластів та комплексних геологічних об’єктів, що в подальшому слугує основою для динамічної інтерпретації, прогнозування фільтраційно-ємнісних властивостей продуктивних пластів, підрахунку запасів та підготовки до процесу розробки.
Застосування новітніх розробок програмного забезпечення, передових методик інтерпретації, висока кваліфікація співробітників дозволяють виконувати поставлені завдання в оптимальні терміни та на високому якісному рівні.


Етапи структурної інтерпретації:
1. Збір та аналіз даних. Вивчення та систематизація результатів геолого-геофізичних досліджень об’єкту, виконаних за попередні роки.
2. Створення проекту інтерпретації, що охоплює всю наявну геолого-геофізичну інформацію:
• результати сейсмічних досліджень 2D та 3D;
• результати інших геофізичних досліджень (гравірозвідка, магніторозвідка тощо)
• свердловинна інформація (стратиграфічні розбивки, дані випробувань тощо)
• результати геофізичних досліджень свердловин;
• вся наявна геологічна інформація.


 
3. Ув'язування сейсмічних даних різних років.


4. Стратиграфічна прив’язка відбивальних горизонтів способом одновимірного моделювання для встановлення відповідності між даними в часовій (сейсмічний часовий розріз) та глибинній області (відмітки стратиграфічних рівнів в свердловинах).

5. Кореляція горизонтів відбиття з використанням ручних та автоматизованих засобів в сейсмічному полі. Виконується на основі сукупності ознак схожості, що виявляються на сусідніх сейсмічних трасах: повторюваності форми коливання, постійності або плавної зміни інтенсивності, закономірної поведінки відбиваючого горизонту по відношенню до сусідніх по глибині відбиттів.


6. Виділення тектонічних порушень. Здійснюється по локальних змінах структури хвильового поля, таким як раптова зміна динамічного рівня відбиттів, зміщення групи коливань у часі, викривлення осей синфазності.


7. Створення швидкісної моделі середовища для виконання глибинних перетворень.


8. Побудова структурних карт по горизонтах відбиття. На основі виконаної кореляції вздовж сейсмічних профілів статистичними методами здійснюється побудова структурних поверхонь в межах ділянки досліджень.


9. Перерахунок побудов в глибинну область.
Результати структурної інтерпретації представляються в вигляді 3D моделей, структурних карт по цільових горизонтах та глибинних розрізів.
  


Контакты

+380 44 503 3417
+380 44 503 7539

04050, Україна, Київ
Кудрявський узвіз, 7, оф. 920 contact@ubseismic.com